We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

1.Rekisterinpitäjä

Potio Oy Linnanherrankuja 4 00950 Helsinki +358 44 970 1988 info(at)potio.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Potio Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan jaPotio Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Potio Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Potio Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Hyväksyessäsi evästeiden käytön kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen, jonka johdosta saatat nähdä mainontaamme myös muissa vierailemissasi sivustoissa ja palveluissa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, mutta vain erillisen suostumuksen velvoittamalla tavalla. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta vain sillä edellytyksellä, että lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelystä EU/ETA-maiden ulkopuolella noudatetaan.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
1. Registrar Potio Oy Castle lords 4 00950 Helsinki +358 44 970 1988 info(at)potio.fi 2. Registry matters Our customer service will respond to questions and feedback regarding the register within three business days at the latest. 3. Register name Potio Oy marketing and customer register. 4. Purpose of personal data processing The purpose of the processing is to manage the customer relationship, to fulfill the rights and obligations of the customer and Potio Oy, and to process personal data in accordance with the Personal Data Act for purposes related to online services, research activities, targeting advertising and/or direct marketing of Potio Oy and/or its partners based on customer data through Potio Oy's media and services without handing over personal data to an outside party. 5. Data content of the register The information stored in the register includes: the person's name, contact information (phone number and email address), website addresses, IP address of the network connection, IDs/profiles in social media services, information about ordered services and their changes, and other information related to the customer relationship and ordered services. If you accept the use of cookies, the collected information can also be used for the implementation of targeted marketing, as a result of which you may also see our advertising on other sites and services you visit. 6. Statutory data sources of the register The information to be saved in the register is obtained from the customer, e.g. From messages sent via web forms, by e-mail, by phone, via social media services, contracts and other situations where the customer discloses their information. 7. Regular transfers of data and transfer of data outside the EU or EEA Information is not regularly disclosed to other parties. Information can be published to the extent that it has been agreed with the customer, but only as required by a separate consent. Data can also be transferred by the controller outside the EU or EEA, but only on the condition that the statutory obligations regarding the processing of personal data outside the EU/EEA countries are complied with. 8. Right of inspection and right to demand correction of information Every person in the register has the right to check their information stored in the register and demand the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wants to check the information stored about him or demand correction, the request must be sent electronically to the controller. If necessary, the registrar can ask the requester to prove his identity. The controller responds to the customer within the time stipulated in the EU data protection regulation (generally within a month). 9. Register protection principles Care is taken when processing the register and the information processed with the help of information systems is properly protected. When registry data is stored on Internet servers, the physical and digital data security of their hardware is taken care of accordingly. The registrar ensures that stored data as well as server access rights and other data critical to the security of personal data are handled confidentially and only by those employees whose job description it is. 10. Other rights related to the processing of personal data A person in the register has the right to request the removal of personal data about him from the register ("right to be forgotten"). Data subjects also have other rights according to the EU General Data Protection Regulation, such as limiting the processing of personal data in certain situations. Requests should be sent electronically to the controller. If necessary, the registrar can ask the requester to prove his identity. The controller responds to the customer within the time stipulated in the EU data protection regulation (generally within a month).
Save settings
Cookies settings